top of page

הצהרת הון ,מה זה?

 

 

מה היא הצהרת הון?  

הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו נכון לתאריך ההצהרה.

ההצהרה היא דין וחשבון של יחיד, של בני זוג או משפחה, וכוללת דיווח מפורט על רכושו של הנישום, ובכלל זה: נכסים בבעלותו כמו דירה או מגרש, תכניות חסכון וניירות ערך, מזומנים, כלי רכב, תכולת הדירה, תכשיטים, יצירות אמנות, זכויות שיש לו בנכסים אחרים, וכיוצא בזה . מנגד, נרשמות בהצהרה כל התחייבויותיו של המצהיר, ובכלל זה: התחייבויות כספיות לאנשים וחברות,בנקים , משכנתאות וכל הלוואה או התחייבות כספית שנטל ועליו להחזיר.

כל נכס או התחייבות אשר מדווחים בהצהרה, צריכים להיות מוגשים בליווי מסמכים לאימות הרישום.

 

הצהרת הון ראשונה

הצהרה ראשונה נדרשת בדרך כלל עם המעבר של אזרח למעמד של נישום החייב בדיווח שנתי על הכנסותיו (פתיחת עסק עצמאי או הקמת חברה בע"מ). לאחר מכן יידרש אחת למספר שנים להגיש הצהרת הון נוספת.

 

הצהרה ראשונה שקיבל הנישום, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות ולכן, ייעוץ  בעסקים  רואים חשיבות רבה לסייע לנישומים לדקדק יותר ברישומי הצהרה זו ולא להחסיר כל דרך אפשרית למיצוי הרישום אשר ייטיב להם.

 

הצהרת הון שניה(*)

הצהרת הון שניה נדרשת בד"כ  לאחר כחמש שנים מהצהרת ההון הראשונה. צורת עריכתה דומה להצהרת ההון הראשונה וכוללת דיווח מפרט על רכושו של הנישום.בנוסף ,נדרשים פרטים על עסקאות בני"ע ובמט"ח בתקופה שבין שתי ההצהרות.

 

הצהרת הון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים אינדיקציה לפקיד השומה בבואו לבדוק את סבירות דיווחיו של הנישום על הכנסותיו ולבדוק האם הם משקפים השינוי בהון הנישום ביחס לשומת מס ששולמה על ידו או שהנישום התחמק מתשלום מס ראוי ביחס להכנסותיו ורווחיו.

הבדיקה נעשית בדרך של השוואה בין הצהרות הון שהוגשו לאורך מספר שנים. עיקרה: האם הונו של הנישום גדל בצורה סבירה, התואמת את הדיווחים שהגיש בדו"חות השנתיים למס הכנסה, או שיש פער בלתי סביר.

 

ייעוץ בעסקים תערוך עבורך את ההצהרה כך שתאפשר לך מיצוי הפוטנציאל הגלום בהצהרת ההון ותמנע חשיפה

לתביעות שומה עתידיות ממס הכנסה.

 

(*)עבור הצהרה שניה תינתן הנחה של 25% ובתנאי שההצהרה הראשונה נערכה על ידנו.

 

 

 

לפרטים נוספים לחץ כאן.

 

bottom of page