top of page

"..תחושות בטן " זה טוב  ונחוץ בעסקים אבל, אל  תתפתה להיכנס לעסק ,לפני שתקבל הערכה מקיפה ממומחה מקצועי.

תוכנית עסקית 

 

מהי תוכנית עסקית ולמה היא נדרשת ?

 

התוכנית העסקית היא מסמך שנועד לסייע בגיבוש רעיון עסקי לעסק כלכלי,בסיס לתוכנית עבודה שממנו גוזרים את יעדי המשנה בארגון או ,תוכנית המשמשת לצרכי גיוס הון ממקורות שונים.הכנת התוכנית העסקית נעשית  תוך בחינת השכבות התפעוליות של הרעיון העסקי וניתוח סוגיות כלכליות ומימוניות הדרושים להגשמת הרעיון עסקי על ציר של זמן נתון.

 

לכתיבת תוכנית עסקית מספר מטרות, אשר עונות גם על השאלה החשובה, מתי יש צורך בתוכנית עסקית. בין המטרות העיקריות:

  • פתיחת עסק חדש.

  • גיוס משקיעים לעסק חדש  או לעסק קיים.

  • השקת מיזם או סטארט אפ חדשני.

  • הרחבת עסק קיים.

  • שינוי מהותי בפעילות העסק.

  • מיזוג חברות.

  • ניהול שוטף של העסק.

 

מכאן ,גם המורכבות של התוכנית העסקית מצריכה חשיבה מערכתית בבנייתה ,תוך יצירת האיזונים בשכבות התפעוליות  של העסק והתאמתם למטרות העסקיות. לדוגמא ,תצורת תפעול מסוימת משפיעה על המבנה ארגוני הנדרש וגם על מבנה ההשקעות וכד'.

 

כיצד פועלים ?

תהליך הכנת התוכנית מתחיל בניתוח בסיסי בו בוחנים את המבנה העסקי  ,(Business structure) הסביבה העסקית  (Eco-system) ומגדירים יעדים ואבני דרך אפקטיביים.

לאחר ביצוע הניתוח הבסיסי נגדיר את האסטרטגיה העסקית הנבחרת והמשאבים הנדרשים. את המשאבים מחלקים ליחידות הפעילות הבסיסיות של העסק (שיווק, מכירות , כספים, כ"א) תוך שימת לב שהקצאת המשאבים נעשית בצורה שתבטיח התאמה וקוהרנטיות בין היחידות השונות.

 

משסיימנו להתוות את המבנה של העסק והמשאבים הנדרשים  ניגש למשימת גזירת מבנה ההוצאות וקביעת יעדי מכירות ריאלים לרעיון ולמשאבים המתוכננים (כמובן שבכל שלב ניתן לבצע התאמות וחוזר חלילה). לאחר מכן אנו עורכים תחזיות פיננסיות וניתוחים ע"פ כללים חשבונאים מקובלים (דו"ח רו'ה, תזרים מזומנים, ניתוח רווחיות ונקודת איזון ,וכדו'.

התוצר

לאחר סיום עבודת הניתוח נגיש את התוכנית העסקית לפי הפרקים הבאים :

כיד להנגיש תוכנית עסקית לפי פרקים
bottom of page