top of page

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, מטעם משרד הכלכלה מסייעת לעסקים  שאינם יכולים להעמיד בטחונות מתאים לבנקים ,המעוניינים בקידום עסקיהם והיא מיועדת לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪.

משרד לכלכלה בחר 2  גופים מקצועיים המשמשים  כגוף המתאם של הקרן מטעם המדינה. בתוקף תפקידם, מתאמים אלו בין הממשלה ובין הבנקים ומפקחים על הבטחת יישום הכללים של הקרן. הגופים בודקים את בקשות העסקים המבקשים ללוות מהקרן, ומגישים את חוות דעתם לוועדת האשראי.

 

וועדת האשראי כוללת את נציגי הבנקים, נציגי הציבור ונציג הגוף המתאם. הוועדה היא המאשרת לבסוף את מתן ההלוואה.

 

הבקשות להלוואות מוגשות  באמצעות ארבעת הבנקים הפעילים בקרן: לאומי, בנק מזרחי, בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל דיסקונט.

 

מטרת הקרן:

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

 

מסלול הון חוזר - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.

מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.

מסלול עד 100 אלף ש"ח - תת מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה

הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

 

תנאי הקרן:

סכום הלוואה מקסימאלי:

500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪,

8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.

 

תקופת ההלוואה:

עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.

 

ריבית:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.

 

בטחונות:

60-85% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.

הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות (כולל נזילים) עבור היתרה עד 25%.

 בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.

 

דרישות הסף:

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

  • מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - מוגדר כעסק קטן.

מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ - מוגדר כעסק בינוני.

 

  •  
  • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.

  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק. לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

 

השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.

  • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

                    מסלול השקעות בתעשייה

                    מטרת ההלוואה: ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים

                    הנדרשים בכל אחד מאלה.

 

                    מי זכאי  ? עסק בינוני בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה.

 

                    סכום הלוואה מקסימלי:  90% מסכום ההשקעה הנדרש או – 15% ממחזור העסקים של העסק ,הנמוך מבניהם . 

 

                    תקופת האשראי: עד 12 שנים, כאשר תינתן תקופת דחייה של עד 6 חודשים על החזר תשלומי  הקרן ( "גרייס").

 

                    בטחונות : שיעור הבטוחות המקסימלי יעמוד על 30% כאשר ההלוואה ניתנה למטרה שאינה רכישת נכס. אם ההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעבוד ספציפי

                    על הנכס לטובת הבנק ולא  יילקחו בטוחות נוספות.

תהליך קבלת ההלוואה:

 

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 

1.פניית מבקשי ההלוואה לאחד מארבעת הבנקים: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט (ניתן לפנות אך ורק לסניפים בהם פעילה יחידה עסקית).

2.מילוי השאלון ומסירתו לגוף הבודק. לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק. הגוף הבודק מעביר את המלצתו לבנק שבאמצעותו הוגשה הבקשה.

3.הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק.

4.הבקשה נידונה בוועדת האשראי הכוללת את נציג הבנק, נציג הגוף המתאם ונציג ועדת ההיגוי.

* בבקשות במסלול של עד 100 א' ₪ או במקרים בהם ישנה זהות בין הסכום המבוקש ע"י העסק, הסכום המומלץ ע"י הגוף הבודק, הסכום המומלץ ע"י הבנק והסכום המומלץ ע"י יו"ר ועדת האשראי - לא תתקיים ועדת אשראי רגילה, אלא דיון טלפוני מהיר.

* נציג ועדת ההיגוי אינו משתתף בועדות אשראי הנוגעות לעסקים בינוניים.

 

מסמכי חובה שיש להגיש לוועדה :

 

1.דו"חות כספיים מבוקרים שנתיים לתקופה שקדמה לשנת הבקשה

2.מאזן בוחן לשנת הבקשה השוטפת.

3.הצגת דו"חות מע"מ למלוא .

4.טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה.

5.דו"ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד).

6.דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים 

7.דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.

8.דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.

9.במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד, מע"מ ושומות מס.

10.הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.

ניתן לשלם בכל בנק לחשבון החשכ"ל במספרי החשבון הבאים:

בנק אוצר החייל (קוד בנק - 14): סניף 357 חשבון 52226.

בנק ישראל (קוד בנק - 99) - תשלום באמצעות בנק הדואר: מס' 131001008131

 (קצר - 310018130).

לידיעתכם ,החל מחודש נובמבר 2014 החברות ג'י.אס.אי מחקר אנליטי ומשרד רו"ח עובד בן-דוד נבחרו לשמש כגופים המתאמים של הקרן בערבות מדינה .

bottom of page