top of page

הכנת כתבי מכרז ומענה למכרזים

 • מענה למכרזים.
 • הכנת כתב מכרז,בדיקת ומיון הצעות .

מומחי ייעוץ  בעסקים בעלי נסיון רב ,בהגשת הצעות בהתאם לחוק חובת המכרזים. כמו גם, אנו מתמחים בהכנת כתבי מכרז ,פרסום המכרזים,קליטת ההצעות ומיונם בהתאם למודל בחינה יחודי  המאפשר לוועדות המכרזים ומקבלי ההחלטות לקבל החלטות מושכלות בנוגע לבחירת הזוכה.

 
  

רקע

במהלך השנים האחרונות (למעשה החל משנת 1992 )עם החלת חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992 על תאגידים ציבוריים,חברות ממשלתיות , גופים ממשלתיים אחרים ,ועוד החלו אלו לפעול בתחום רכישת שירותים ומוצרים על פי אמות מידה אחידות ובכפוף לחוק כאמור חוק חובת המכרזים ותקנותיו - אוגוסט 2012. אף שגופים וחברות פרטיות אינן מחויבות בהחלת חוק חובת המכרזים,אימצו חלקם את החוק בהתאמות שמשרתות את צרכיהן.

מכרזים של גופים גדולים הם פוטנציאל הכנסות גדול מאוד ואובדן הזכייה מסיבות לא מהותיות מהווה אובדן לשווא של הכנסות בחברה .לרוב, המכרזים מורכבים ומחייבים את המציע להגיש את ההצעה בהתאמה מלאה לדרישות כתב המכרז. לא אחת נכתב על פסילת הצעות של מציעים שהשמיטו פרט קטן אך מחייב,שטעו במספר בעל ערך מהותי בהצעה או שהשמיטו בטעות מסמך חיוני.

הגופים הפונים  מגדירים את תנאי הסף להגשה, משקללים את גישת המציע להצעה,המשאבים  כ"א ואמצעים אחרים ,הניסיון של המציע בתחומים זהים או, דומים והאיתנות הפיננסית של המציע לעמוד בתנאי המכרז ובאספקת המוצרים והשירותים בהצלחה רבה.כל אלה מוגדרים תחת הסעיף האיכותי בהצעה.בנוסף ,הגופים הפונים מצפים למחירים תחרותיים שיקטינו את העלויות של החברות.שקלול הגורמים האיכותיים והמחיר הם אלו המאפשרים בסופו של יום להצעה בעלת הציון הגבוה לזכות במכרז.

מעבר לכך,בהגשת הצעה קיימת חשיבות רבה לאסטרטגיה,לאופן הצגת הפתרון ולביצוע סימולציה להצעת המחיר במסגרת חקר ביצועים שיכול לנבא ברמת מהימנות טובה את סיכויי ההצלחה בזכייה במכרז.כמוהו כביצוע ניתוח עסקי של הסביבה החיצונית בה פועלים המתחרים, ניתוח חולשותיהם ויתרונם על פני האחר.

מענה למכרז :

ייעוץ  בעסקים תספק את השירותים הכוללים את התהליך הבא:

 

 • לימוד כתב המכרז.

 • איסוף והכנת המסמכים הרלוונטים.

 • עריכת תחשיבים כלכליים וסימולציות להגשת הצעה אופטימאלית.

 • מלוי ועריכה של המענה למכרז בדגש על כתיבת הגישה לפתרון המתבקש.

 • הגשת ההצעה.

תרשים זרימה טיפול במכרז
המשך תרשים זרימה טיפול במכרז

הכנת מכרז :

אנו נספק  את השירותים הכוללים את התהליך הבא:

 

 • לימוד צרכי הלקוח  מהמכרז.

 • איסוף והכנת המסמכים הרלוונטים.

 • הכנת כתב המכרז.

 • בחינה משפטית של כתב המכרז(*)

 • קבלת אישור הלקוח.

 • הכנת מודל לבחינת הצעות ומיונן.

 • פרסום המכרז.

 • מיון ההצעות ועיבודן.

 • הגשת טבלת השוואה של המציעים.

 

 

 

(*) יעוץ משפטי בתשלום נפרד.

bottom of page