top of page

אחריות

קורא יקר!

התכנים המוצגים באתר נועדו לשם קבלת מידע כללי בלבד ואינם בבחינת קבלת ייעוץ כלשהו.אין לנקוט בפעולה או להימנע מביצוע פעולה כלשהי על בסיס האמור באתר מבלי להיוועץ באופן יסודי והולם  ו/או קבלת יעוץ משפטי בהתבסס על העובדות ונסיבות העניין.האמור נכון לגבי קורא מזדמן או ,לקוחות .התוכן באתר זה הינו בבחינת מידע כללי.אנו איננו נושאים באחריות לכל פעולה שתינקט או פעולה שתימנע על בסיס התוכן באתר זה, וכל המשתמש בתכני האתר עושה כן על אחריותו הבלעדית. כל המידע שנשלח לחברתנו דרך הדואר האלקטרוני או דרך האתר איננו מאובטח ואיננו כפוף לחובת הסודיות.שליחת תכנים מתוך האתר באופן חלקי או במלואו ויצירת תקשורת עמנו דרך כתובת הדואר האלקטרוני המופיעות באתר זה, אינה מהווה או מקימה יחסי יועץ-לקוח בין היועץ לבין איזשהו נמען.איננו בהכרח מאשרים,מאמצים,ממליצים או אחראים לכל תוכן או מידע של צד שלישי שאתר זה מספק גישה אליו.

 

bottom of page