top of page

דוחות ניהוליים

 

מידע זמין המשתקף באמצעות דוחות כספיים ותפעוליים עדכניים הינם הכרח לתפקודה התקין של חברה. הבנה וניתוח של הדוחות מאפשרים קבלה של מידע הכרחי וזמין. ניתוח נכון של הנתונים והיחסים הפיננסיים והתפעוליים יאפשרו להנהלת הארגון להתמודד בצורה מיטבית בקבלת החלטות לניהול וטיפול בבעיות וליקויים בהווה ואתגרי העתיד.

הדוחות הפנימיים נועדו עבור ההנהלה לצורך שליטה ובקרה על פעילותה העסקית והתפעולית.

ייעוץ בעסקים תפיק עבור הארגון  מכלול של דוחות הניהוליים שוטפים במתקונת חודשית/רבעונית :

 

 

 

 

 

 

 

הדוחות הניהוליים יספקו לארגון  מידע אמין על מצב החברה ויאפשרו השוואה בין התוצאות העסקיות ,הפיננסיות והתפעוליות של תקופה נדונה לתקופת הייחוס, וכיוצא בכך.

הדוחות יוכנו על ידנו במתכונת חודשית/רבעונית כדי לתת להנהלת החברה נתונים עדכניים בזמינות מיידית לקבלת מידע "בזמן אמת" בכל מה שקורה בארגון.

אנו מבצעים ניתוח דוחות כספיים למטרות עסקיות בהן הערכת ביצועי החברה, חוות דעת שנייה, הערכת שווי בטרם רכישה או מכירה של עסק ובחינת השפעת שינויים במודל העסקי או התפעולי של חברה.

 

 

 

 

  •   דוח תזרים מזומנים.

  •   דוח מעקב חייבים.

  •   דוח עלויות שכר.

  •   דוחות רכש ומלאי.

  •   דוחות מכירה .

  •   עלויות המכר.

  •   דוחות בנקים ואשראי.

  •   דוחות רווח והפסד תקופתיים.

  •   דוח כספי תקופתי ושנתי.

  •   דוח יחסים פיננסים ותפעוליים.

bottom of page