top of page

הערכת שווי (Valuation)

הערכת שווי לרכישת עסק קיים.
הערכת שווי לירידת ערך נכסי.
הערכת שווי למכירת עסק קיים.

 

מהי הערכת שווי ולמה אנחנו צריכים אותה?

חשבתם לקנות עסק קטן ולהפעיל אותו? להיכנס לשותפות עסקית ואינכם יודעים מהי התמורה הראויה ?מגישים דו"ח פיננסי? כמה פעמים חשבתם לעשות הסבה מקצועית, לרכוש חנות או חברה או בית עסק קיים כדי לעורר עניין בחייכם? מלבד בדיקת כדאיות לעסק רצוי במקרים אלו לערוך גם הערכת שווי לחברה. הערכה זו כוללת בתוכה בדיקת נאותות וכיום עם התרחבותן של שיטות החשבונאות החדשות, נערכות בדיקות נוספות מלבד בדיקת הנאותות(Due diligence)עבור החברה.

לרשותכם עומדות שלוש גישות עיקריות להערכת השווי של העסק:

תרשים של גישות בהערכות שווי

מטרת הערכת שווי היא לספק חוות דעת על הערך ההוגן או השווי הכלכלי של הנכסים והתחייבויות המוחשיים והבלתי-מוחשיים נכון ליום מסוים, כאשר הכוונה היא להערכת השווי הרלבנטית לאותו יום ממש.

 

בדו"ח הערכת שווי נציג את תיאור החברה/העסק וסביבתה העסקית. כמו כן, הדוח  יכלול סקרים (אם נתבקשו) או, אם קיים צורך להבנה וקבלה של נתוני מקרו. דו"ח הערכת שווי לא נועד אך ורק לצורכי המידע והשימוש של הנהלת החברה והמבקרים הבלתי תלויים שלה, ממצאי הדו"ח עשויים לשמש את הנהלת החברה לצרכים שונים, בהם הקצאת  מחיר רכישה שייקבע בעסקה ספציפית נכסים וההתחייבויות המוחשיים והבלתי-מוחשיים שנרכשו וזאת ,למטרות דיווח פיננסי במסגרת עקרונות   החשבונאות המקובלים בישראל.

 

ניתן להשתמש בדו"ח הערכת שווי למטרת דיווח פיננסי, ולמטרת דיווח הוגן אודות מצב של נכס  מוגדר כסכום שבו

ניתן לרכוש או, למכור את הנכס במסגרת עסקה בין קונה/קונים מרצון  למוכר/מוכרים מרצון, להבדיל ממקרה של

מכירה כפויה או פירוק חברה.

 

מחירי שוק המוצעים בשווקים פעילים הם העדות הטובה ביותר לערך הוגן וישמשו כבסיס למדידה, אם יהיו זמינים.

אם לא יהיה מחיר שוק זמין, אזי נשתמש באומדן של הערך הקרוב למחיר שבו מצפים כי הנכס ייקנה או יימכר

במסגרת עסקה עכשווית בין קונה ומוכר מרצון, והמחיר יתבסס על המידע הטוב ביותר הזמין בנסיבות אלו.

 

אומדן הערך ההוגן חייב להתחשב במחירם של נכסים דומים ובתוצאה של שיטות הערכת שווי, במידה והן זמינות בנסיבות אלו. השיטה שתיבחר כדי לקבוע את הערך ההוגן חייבת לעלות בקנה אחד עם ההגדרה של ערך הוגן, כפי  שנקבעה בעקרונות החשבונאות המקובלים.

 

לצורך קבלת חוות דעת על נשוא הערכת השווי, יסתייעו מומחינו בדו"חות כספיים מבוקרים של החברה  לקבלת מידע על ערכות שווי לנכסים כגון: מבנים, מפעלים, מלאי וכד' של החברה, על ידי שמאים או מעריכי  שווי מוסמכים אחרים. כמו כן , נשתמש  במידע פיננסי בלתי מבוקר, נבדוק רישומים ומסמכים אחרים,

נקבל מהנהלת החברה תחזיות השייכות לפעילות העסקית ולנכסים שהוערכו, בנוסף ,פגישות עם הנהלת החברה לשם

קבלת תאור החברה, מצב השוק, תחזיות וכד'.

 

 

bottom of page