top of page

תקציב ובקרה

התקציב נועד לשמש כלי מרכזי בתכנון, בקרה ושליטה על הביצועי בארגון ותיקון פעולות עסקיות תוך כדי תנועה עסקית. תהליך הכנת התקציב כולל איסוף מידע כמותי , בחינת איכותו ,ניתוח עלויות  והכנת תחזיות ואומדנים.

 

הכנת תקציב שנתי לחברה הינו קריטי. חברה חייבת להתנהל על פי תקציב המשמש מתווה לפעילותה העסקית.

הכנת תקציב ובחינה מתמדת של הביצועים בפועל הינם חלק מתרבות ארגונית עסקית תקינה.

 

התקציב כולל אומדני הכנסות ,הוצאות ותקציב השקעות. התקציב הינו מעין תחזית רווח והפסד. עמידה ביעדי

התקציב תאפשר לחברה להתנהל בצורה נכונה והימנעות מ"הפתעות" שעלולות לגרום למצוקה תזרימית וסטייה מהתוכניות העסקיות. תהליך צמיחה מואץ חייב להיות מלווה בניהול ותכנון נכון וכך גם ,אי עמידה ביעדים בשל האטה או מיתון. בקרה של התקציב בזמן אמת, תאפשר תיקון מהלכים שגויים או לא צפויים תוך כדי תנועה.

 

אנו נבנה עבורך תקציב אמין עפ"י מודלים מקובלים, ננהל אותו ונבקר את ביצועו הלכה למעשה.אנו נפיק ונציג בפניך דוחות תקציביים מנותחים ומפולחים בחתכים שונים שיאפשרו לארגון לקבל תמונה רחבה של התוצאות העסקיות ובתוך כך לקבל החלטות מושכלות ולא על פי "תחושות בטן".

תהליכי הבקרה יכללו השוואה בין התכנון לביצוע ,ניתוח תוצאות הגורמות  לסטיות שגרמו להיווצרותן ותמליץ על דרכים לשיפור הביצועים ולעדכון בסיס התקציב.

 

bottom of page