top of page

ליווי וסיוע בהליך הגשת בקשה לקבלת מענקים במסגרת החוק לעידוד השקעות-"מפעל מאושר"

 

  • ייעוץ וליווי לעסקים ולמפעלים המעונינים לממן חלק מהשקעתם בציוד ,במסגרת החוק לעידוד השקעות שבמשרד הכלכלה .

  • הקריטריונים מתווים תהליך מורכב של מסמכים ותוכניות שעל המפעל לעמוד בהן ולהגישם לוועדה. אנו נכין בעבורכם את כול המסמכים והתוכניות הדרושים לקבלת המענקים שיכולים להגיע למליוני שקלים.

  • נבחן עבורכם האם אתם עומדים בקריטריונים טרם הגשת הבקשה ותחסוך מכם זמן וכסף רב.

מסלולי סיוע לפי חוק לעידוד השקעות הון

 

 מסלול המענקים -הכרה במפעל כמפעל מאושר

 מסלולי ההטבות

    - מסלול המענקים

    - מס מופחת

    - מסלול הטבות מס למפעל תעשייתי מועדף

    - במסגרת החוק קיימות פעילויות נוספות המזכות את בעליהן בכפוף לעמידה בתנאים

 1. כללי

   מרכז ההשקעות פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט -  1959 (להלן-"החוק") ,המרכז מעודד הקמה והרחבה של מפעלים  

   תעשייתיים, מבנים לתעשייה, ע"י מתן מעמד של "מפעל מאושר" לתוכנית השקעות למפעל ובלבד כי ימלא אחר התנאים הבאים:

   " 25% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל הן ממכירות בשוק מסוים  המונה  12  - מליון תושבים לפחות"-

   ושאר התנאים מפורטים בסעיף 18א(ג) לחוק.

   מעמד זה מאפשר ליזם ליהנות מהטבות באחד ממסלולי ההטבות הקבועים בחוק.

 2.  מטרת החוק

    מטרת החוק לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית תוך מתן עדיפות לחדשנות ולאזורי פיתוח.

    שיפור כושר הייצור של משק המדינה.

    שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בסביבה הבינלאומי .

    יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים וברי קיימא.

הקריטריונים הכלליים המנחים את מנהלת מרכז ההשקעות למתן מעמד של "מפעל מאושר"

 

 כדאיות למשק הלאומי , יכולת תחרות בשווקים בינלאומיים , שימוש בטכנולוגיות חדשניות , יצירת מקומות תעסוקה , ערך מוסף גבוה , ומתן פתרון נאות לצרכים המיוחדים    של כלכלת מדינת ישראל.

 

 להלן הקריטריונים :

  •  מיקום המפעל המאושר

  •  הזכאות לקבלה של מפעל מאושר תהייה באזור א' בלבד.

  •  אזור פיתוח ב' יבוטל ומפעלים באזור זה יהיו זכאים להטבה כמו מפעלים במרכז הארץ.

  •  במסלול המענקים מפעל שאושר לפני 01/04/2005 יחויב בתקופת צינון של 3 שנים ומפעל שאושר לאחר 01/04/2005  יחויב בתקופת צינון של חמש שנים.

 עם זאת, מפעלים אשר קיבלו כתב אישור לפני 2011, יוכלו להודיע למנהל רשות המסים עד ל-30/06/2011.

 ביולי 2013 התקבלה החלטה חדשה במנהלת מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה שעיקריה, שינוי הקריטריונים לזכאות בקבלת מענקים במסגרת החוק לעידוד  השקעות הון:

 חברה שמבקשת מענק מהמדינה ותציג תוכניות להטמעת חדשנות בהליכי הייצור ולהעלאת פריון העבודה - תגדיל באופן משמעותי את סיכוייה לקבלת  מענק.

 שיטת הניקוד מתבססת בין השאר גם על :

  1.  מיקום גיאוגרפי של המפעל

   2. עלות שכר ממוצע לעובד

   3. מצב סוציואקונומי באזור שבו פועלת החברה שמבקשת מענק.

   4. יציבות פיננסית והיחס בין תוספת עובדים להיקף ההשקעה.

   5. חדשנות. 

 שיטת הניקוד החדשה תהווה 30% מסך הקריטריונים לקבלת המענק. למידע מלא לחץ כאן

 

 מסלול המענקים- הכרה במפעל כמפעל מאושר, באמצעות מנהלת מרכז ההשקעות.

 

    המנהלה רשאית לדון בבקשות שהתקבלו באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שקדמה לה.

 

     הגשת הבקשה:

 

        הבקשה תוגש למרכז ההשקעות על גבי טפסים והנספחים לפני תחילת ביצוע ההשקעות

        הכלולות בתוכנית המבוקשת את הטפסים והנספחים (קניין רוחני, מס עובדים, כפל הטבות,פרטי חשבון בנק)

        כמו כן, טופס בקשה מסמכים נלווים: הצהרה בדבר כפל הטבות ,קניין רוחני, קביעת גוף מלווה.

        את טפסי הבקשה לרבות המסמכים הנלווים הנדרשים יש להגיש בשני עותקים למחלקה לבחינת

        תוכניות במרכז ההשקעות.

        לאחר קליטת הבקשה במרכז ההשקעות וקבלת אישור קליטה, על התאגיד להגיש תוכנית עסקית,

        חומר פרסומי או כל חומר רלוונטי אחר לפי שיקול דעת התאגיד המבקש.

        התוכנית העסקית תוגש באמצעות תוכנת יזמית  העומדת לרשות היזמים וזאת בכפוף לתשלום אגרה

        בבנק הדואר בהתאם לסכום ההשקעה המבוקשת.

         לאחר תשלום האגרה והעברת הקבלה למרכז ההשקעות, יינתן לתאגיד קוד וסיסמא  לשימוש בתוכנת יזמית.

         לאחר מילוי התכנית העסקית כנדרש, יש לשלוח אותה לכתובת המייל של נציגי המרכז. התוכנית העסקית תיקלט באופן ממוחשב למערכת המחשוב

         של מרכז ההשקעות ותבחן ע"י המנהל המקצועי במקצועיות, במהירות וביעילות.

      תהליך אישור הבקשה

 

           א.  כל בקשה המוגשת למרכז ההשקעות תיבדק על ידי הגורמים המקצועיים במרכז ההשקעות והמינהל המקצועי הרלוונטי.

           ב.  לאחר סיום בדיקת הבקשה, תובא תוכנית ההשקעות לדיון בפני מנהלת מרכז ההשקעות  (להלן-"המנהלה").

           ג.  לאחר אישור התוכנית על ידי המנהלה, מועבר לתאגיד המבקש כתב אישור אשר מקנה לו  את המענקים הקבועים בחוק, בכפוף לעמידה בתנאי כתב האישור

               ונספחיו, התאריך הקובע לזכאות למענקים הינו יום קליטת הבקשה במרכז ההשקעות.

     בקרה

          מרכז ההשקעות מבצע מעקב אחר ביצוע ההשקעות המאושרות עד תום תקופת ההטבות באמצעות דו"חות ביצוע תקופתיים, אותם החברה חייבת למלא 

         במסגרת בקשה להארכת מועד ביצוע המוגשת לאחר שנתיים מיום כתב האישור ולאחר מכן כל שנה. (רצ"ב  טופס הארכת מועד ביצוע) ובאמצעות רואי חשבון ושמאים 

         הנשלחים  למפעל .

 

      נהלים

 

          המרכז מפרסם, לידיעת הציבור הוראות ונהלים בקובץ המדריך ל"יישום החוק לעידוד השקעות הון" ובאתר האינטרנט של המשרד המעודכנים מעת- לעת.

 

 מסלולי ההטבות

 

      מסלול המענקים

           כתב האישור ניתן לתקופה של שנתיים בה על התאגיד להשלים את ביצוע התכנית המאושרת.

           בנסיבות בהן לא מושלמת ביצוע התכנית ובלבד כי לפחות 40% מהיקף התכנית מבוצעת ,רשאית  המנהלה לבקשת החברה להאריך את מועד ביצוע התכנית

           ולא יותר מחמש שנים ממועד מתן כתב האישור.

         תנאי הזכאות:

         1.  בר תחרות בשוק העולמי- התנאי הקבוע בסעיף 18א(ג) לחוק.

         2.  התאגיד חייב לממן 24% לפחות מהתוכנית המאושרת בהון מניות נפרע.

 

 

   הטבות מס למפעל מאושר:

  

   קבלת מעמד של מפעל מאושר מזכה את התאגיד להטבות של תשלום מענקים ומס מופחת  כמפורט להלן:

       1. המענק ניתן כאחוז מההשקעה ברכוש קבוע הכלולה בתוכנית המאושרת וזכאית למענק, שיעור המענק בחוק הינו 20% מההשקעה.

       2. התוכנית המאושרת כוללת השקעה ברכוש קבוע בלבד, ציוד ומבנים חדשים בלבד יכללו בתוכנית המאושרת לפי שיקול דעת המנהלה. 

          בהתאם לחוק ולכללי מרכז ההשקעות ניתן לקבל אישור המנהלה לכלול  בתכנית המאושרת ציוד משומש מיובא, שלא חלה לגביו התיישנות טכנולוגית.

      מס מופחת :

           בוטלו כל מסלולי ההטבות במס לתעשייה הקבועים בחוק ובמקומם נקבעו בשיעור מס חברות  קבוע מופחת החל משנת 2011:

          2011-2012: אזור פיתוח א' 10%, שאר הארץ 15%

 

          2013-2014: אזור פיתוח א' 7%, שאר הארץ 12.5%(חלו שינויים ע"פי חוק ההסדרים לשנת 2014   )

 

          2015    ואילך:אזור פיתוח א' 6%, שאר הארץ 12% (חלו שינויים עפ"י חוק ההסדרים לשנת  2014   )

 

          שיעור המס יחושב על כלל מחזור החברה ולא על תוספת המחזור הצפויה.

 

      חברות ממשלתיות

      חברה בבעלות מלאה של הממשלה לא תיכלל בשיעורי המס המופחת ולא תוכל לקבל מענקים.בעלות זרה-שיעורי המס המופחת אחידים ללא תלות בשיעור השקעות החוץ של

      החברה. דיווידנד- מס אחיד של 15% על הדיבידנד.

 

   מסלול הטבות מס למפעל תעשייתי מועדף- מיוחד:

 

      1. סך ההכנסה בישראל של 1.5 מיליארד ש"ח בשנה.

      2. מאזן מאוחד הכנסות חברה של 20 מיליארד ש"ח בשנה.

      3. תכנית עסקית של מפעל מועדף תכלול אחת מהחלופות האלה לפחות:

 

           (1)     השקעה ברכישת נכסים יצרניים, למעט בניינים, בהיקף של 400 מליון שקלים חדשים לפחות באזור פיתוח א' ו- 800 מיליון שקלים חדשים באזור פיתוח שאינו אזור

                    פיתוח א', בתוך שלוש שנות מס מתחילת תקופת הזכאות להטבות.

 

           (2)     השקעה במחקר ופיתוח בהיקף של 100 מיליון שקלים חדשים לפחות באזור פיתוח א' ו- 150 מיליון שקלים חדשים לפחות באזור פיתוח שאינו אזור פיתוח א',

                    בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות להטבות.

 

           (3)     העסקה של 250 עובדים לפחות באזור פיתוח א' ו-500 עובדים חדשים לפחות באזור פיתוח שאינו אזור פיתוח א', בכל שנת מס במהלך תקופת הזכאות  

                     להטבות.

 

    המנהלים יתנו אישור שהוכח להנחת דעתם, כי על פי התכנית העסקית שהוגשה להם המפעל המועדף יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל ויש בו כדי לקדם יעדים 

    לאומיים במשק המדינה, בין השאר, בהתחשב במיקום הגיאוגרפי של המפעל המועדף וברמת השכר שצפוי שתיקבע לעובדיו. אישור המנהלים יינתן בכתב ונימוקיו יכללו את

    התרומה הצפויה לפעילות הכלכלית ולקידום היעדים הלאומיים כאמור.

 

 

    מס חברות של 5% באזור א' ו- 8% בשאר הארץ חייב בדיווידנד של 15%.

 

  3.4 במסגרת החוק קיימות פעילות נוספות המזכות את בעליהן בכפוף לעמידה בתנאים במעמד של מפעל מאושר:

 

             •בנין תעשייה להשכרה – מסלול מענקים בלבד. רצ"ב תיקון 67 לחוק.

             •בנין השכרה למגורים. בהתאם לנוהל.

             •מסלול סיוע להקמת מפעלים מחוללי שינוי בפריפריה בישראל הוראה 4.3 . בהתאם להוראת  הוראת מנכ"ל 4.3

 

      מסלולים חדשים:

      המנהלה תוכל להעניק מענק או הלוואה המקיימים את מטרות החוק בהתאם לנקודות הבאות:

 

      (1)     המסלולים יקבעו ע"י המנהלה ויאושרו ע"י שר התמ"ת ושר האוצר, באישור ועדת הכספים.

      (2)     ההשקעה אינה חייבת להיות בהקמה או הרחבה של מפעל, אלא בכל השקעה המקיימת את מטרות החוק.

      (3)     שיעורי המענק לא יעלו על השיעור הנוכחי אולם השרים יכולים להגדילו בעוד 10% מעבר לשיעור הנוכחי הקבוע בחוק.

 

 

      יחס בין המסלולים :

     ניתן יהיה ליהנות משני ההסדרים הקבועים בחוק הן מסלול מענקים והן שיעור מס מופחת.

     התנאים להכללה של מפעל מאושר – במסלול המענקים או במסלולים החדשים יישארו כפי שהיו:

      א.  מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 51 בחוק:

      ב.  ביצוע יצוא 25% לגידול מהמחזור לשוק שגודלו מעל 12 מיליון תושבים לפחות.

      ג.   מיקום המפעל באזור פיתוח א' בלבד.

 

בעל מפעל יקר! כפי שהינך קורא, מדובר בהליך מורכב וארוך שדורש ידע, מיומנות והכרה של נבכי 

התהליך הבירוקרטי. 

תן לנו להוביל את התהליך בצורה היעילה והאפקטיבית עבורך.

הצעה עסקית
 
 
בדיקה  ראשונית לבחינת עמידה בתנאי זכאות,בחינם!.
 
 

 

קריטריונים לחוק עידוד השקעות הון
bottom of page