top of page

תמחיר

  • בניית מערכת תמחיר אמינה לעסק.

  • שיפור כלי הבקרה על עלויות הייצור.

  • סיוע בבניית "עצי מוצר".

  • בניית מודלים לבחינת "עצי מוצר".

 

מערכת תמחיר תקציב מאפשרת לך את ההישרדות בתנאי תחרות קשה. התמחיר עוסק בבניית עלויות מרמת המיקרו למאקרו . אנו נבחן את שיטות התמחור הקיימות בארגון ,מידת אמינותם מול העלויות האמיתיות ,במידת הצורך תבנה עבורכם מערכת תמחיר משופרת ואמיתית כך שתשקף נאמנה את עלויות מוצרי החברה ושירותיה.

 

כל זאת במטרה לספק כלי מהימן לבחינת רווחיות החברה ומוצריה ותאפשר את מרווח גמישות החברה בהתמודדות עם רמת מחירים תחרותית ,כל זאת, כדי להימנע ממחירי הפסד שמתגלים בדיעבד מתוך דוחות הרווח וההפסד של הארגון.

 

אנו נסייע  לך בפיתוח וביצוע מערך התמחיר, המהווה כלי ניהולי חשוב בתהליך קבלת ההחלטות בארגון.

אנו נסייע לארגון בבניית "עצי מוצר" תוך כדי עדכון שוטף ובחינת עדכניות הנתונים.

בניית מודלים לבחינה של "עצי המוצר" המתוכננים מול הביצוע בפועל תוך כדי שיפור ודיוק בהנחות עבודה.

 

 

bottom of page