top of page

תמונת העסקים בישראל 2012 (מתוך TheMarker 2013)

 

תמונת העסקים בישראל: יותר מחצי מיליון עסקים פעילים ב-2012

מנתונים שפירסמה היום הלמ"ס עולה כי 51% מהעסקים הפעילים ב-2012 לא העסיקו שכירים ■ מבין העסקים שכן העסיקו שכירים 70% העסיקו עד 4 שכירים ו-92% העסיקו עד 20 שכירים

 

-2012 היו בישראל כ-505,300 עסקים פעילים וכ-3,260,000 משרות שכיר בכלל ענפי המשק, עובדים ישראלים וזרים.

 

מנתונים שפירסמה היום הלמ"ס עולה כי 51% מהעסקים הפעילים ב-2012 לא העסיקו שכירים. מבין העסקים שכן העסיקו שכירים 70% העסיקו עד 4 שכירים ו-92% העסיקו עד 20 שכירים. אחוז משרות השכירים הגבוה ביותר נמצא בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים, חינוך, תעשייה, חציבה וכרייה.

 

ב-2012 נפתחו כ-49,100 עסקים ונסגרו כ-39 אלף עסקים, כלומר נוספו כ-10,100 עסקים במגזר העסקי. תוספת זו נמוכה בהשוואה לתוספת העסקים שנרשמה ב-2011 (כ-50,600 פתיחות ו-38,400 סגירות עסקים - תוספת של כ-12,200 עסקים). ברוב ענפי הכלכלה נרשמו ב-2012 מספר גבוה יותר של פתיחות משל סגירות עסקים.

 

ב-2012 "נולדו" 45,285 עסקים חדשים, 9.0% מכמות העסקים הפעילים. ב-2011 נולדו 46,802 עסקים, 9.5% מכמות העסקים הפעילים ב-2011. אחוז לידות העסקים הגבוה ביותר מתוך סך העסקים הפעילים ב-2012, 16.1%, היה בשירותי האירוח והאוכל. 59% מהעסקים שנולדו ב-2012 לא העסיקו שכירים. מבין ה-41% שהעסיקו שכירים 75% העסיקו בין 4-1 שכירים ו-96% העסיקו עד 20 שכירים.

 

ב-2012 נוספו כ-84,400 משרות שכיר לכלכלה הישראלית כתוצאה מלידת עסקים, 2.6% מסך כל משרות השכיר בכלכלה הישראלית. ממוצע משרות השכיר לעסק שנולד כמעסיק ב-2012 הינו כ-4.6. ממוצע זה גבוה במעט מממוצע משרות השכיר לעסק שנולד כמעסיק ב-2010 ו-2011, שעמד על 4.2.

 

ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר, 8.5, לעסק שנולד כמעסיק ב-2012, נרשם בענפי שירותי אירוח ואוכל. מרבית משרות השכיר בגין לידות עסקים ב-2012 נוספו בשירותי האירוח והאוכל, כ-18,600 משרות שכיר, 22.0% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2012. במסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים נוספו כ-16,600 משרות שכיר, ובענפי הבינוי כ-11,600 משרות שכיר.

 

נהוג לעקוב אחר אחוז ההישרדות של עסקים שנולדו בשנה מסוימת לאורך השנים הראשונות לפעילותם. תקופת המעקב הארוכה ביותר לפי נתוני הלמ"ס היא עבור עסקים שנולדו ב-2005.

מכלל העסקים שנולדו בשנה זו 42.2% המשיכו להיות פעילים גם ב-2012 (שרדו 7 שנים). שיאני ההישרדות הם ענפי אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת, 58.6% מהעסקים שנולדו ב-2005 המשיכו להיות פעילים גם ב-2012, בעוד שבשירותי האירוח ואוכל 22.1% בלבד המשיכו להיות פעילים גם ב-2012.

 

אחוז העסקים מהירי הצמיחה הגבוה ביותר בשנים 2012-2010 (7.2% בממוצע) נרשם בענפי המידע והתקשורת. בעיקר תורמים לממוצע הגבוה בענף זה ענפי תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים. לעומתם, נמצא כי אחוז העסקים מהירי הצמיחה הנמוך ביותר, 2.6%, נרשם בשירותי האירוח והאוכל.

bottom of page