top of page

החזרי מס ,כיצד מקבלים ?

 

 

מהם החזרי המס המגיעים לשכירים?

 

כאשר שכיר שילם מס הכנסה , המנוכה ישירות ע"י המעסיק, במשך שנה שלמה ובסיומה של השנה התברר כי היה עליו לשלם סכום נמוך יותר ממה ששילם יהיה זכאי אותו שכיר לקבלת החזרי מס ממס הכנסה בעבור שנת המס החולפת.

 

לרוב השכירים בישראל מגיע החזר מס. השכירים במשק, בניגוד לעצמאים, אינם חייבים בהגשת דוח למס הכנסה. על כן, במידה ושכיר כלשהו זכאי לקבלת כסף בחזרה מאגף מס הכנסה, הוא לא יקבל את ההחזר הכספי באופן אוטומטי אלא רק אם יפנה למס הכנסה ויגיש את הבקשה להחזר מס.

 

החזרי מס ניתן לקבל עבור 6 השנים האחרונות,על מנת לקבל החזר מס, יש לבדוק האם הינך זכאי להחזר ולבקשו מרשויות המס.
לאחר 6 שנים עקב התיישנות הכסף יישאר בקופת מס הכנסה.

את החזרי המס ניתן לקבל באמצעות פנייה לפקיד השומה של מס הכנסה. החזרי המס תמיד יושלמו בעבור שנת המס החולפת ולא בנוגע לעתיד.

 

הסיבות העיקריות:

 

תשלום מס ביתר. סיבה ראשונה לקבלת החזרי מס היא תשלום גבוה יותר של מס הכנסה מהתשלום הדרוש עקב היותו של אדם שייך לאחת הקטגוריות המאפשרות קבלת נקודות זיכוי במס הכנסה.

שכירים מסוימים זכאים לקבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה המקטינות את תשלומי מס ההכנסה, נקודות הזיכוי ניתנות על פי הקובע בפקודת מס ההכנסה.

 

לדוגמא :נקודות זיכוי יינתנו לחיילים משוחררים, הורים העומדים בראש משפחה חד הורית, תושבי יישובי ספר , בעלי תואר אקדמאי ועוד.

הפסקת עבודה במהלך שנה. סיבה נוספת לקבלת החזרי מס היא בעבור תקופות מסוימות בשנה בהן השכיר לא עבד. מאחר ומס ההכנסה מחושב על פי ממוצע שנתי כאשר אדם לא עובד במהלך כל שנת המס ממוצע השכר שלו בפועל נמוך יותר מהמוצע השנתי שחושב על כן יהיה זכאי אותו שכיר להחזרי מס בעבור החודשים בהם לא עבד במהלך שנת המס. אם עבדת במספר מקומות עבודה (גם אם עשית תיאום מס) יתכן שמגיעים לך החזרים.

 

החזרי המס כאמור מגיעים לשכיר עקב הפער שבין התשלום החודשי של מס הכנסה שמבצע השכיר באמצעות מקום עבודתו לבין החישוב על בסיס שנתי שמבצע מס הכנסה. החזרי המס יתקבלו בגין טעויות בחישוב המס שנעשו על ידי המעביד עקב העובדה שהמעביד לא ידע או לא התייחס להטבות אותן זכאי היה העובד לקבל, כיוון שהעובד לא ידע כי הינו זכאי לקבלת אותן ההטבות בתשלומי מס ההכנסה או שרשויות המס לא עודכנו על ידי העובד על השינוי במצבו האישי או המשפחתי המזכה אותו בהטבות מס. הטבות עליהם לא ידע המעביד יכולות לנבוע מתמיכה בקרוב משפחה במוסד, בגין ילדים לקויי למידה או נטולי יכולת.

 

כיצד מקבלים החזרי מס?

 

לשם קבלת החזרי המס על השכיר לפנות לפקיד השומה במקום מגוריו ולהגיש בקשת החזר מס למס הכנסה על גבי הטפסים המתאימים, לבקשה יש לצרף טפסי 106- האישורים השנתיים המרכזים את תלושי השכר של השכיר. יש לצרף תלושי 106 מכל מקומות העובדה בהן העוסק השכיר במשך כל התקופה בעבורה נדרשים החזרי המס. נוסף על כך ,יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אבטלה, לידה, פגיעת עבודה או שירות במילואים. פירוט הפקדות לקופת גמל, אישורי הפקדות לביטוח חיים, מסמכים אישיים המצביעים על זכותו של השכיר לקבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה, קבלות על תרומות, אישור הכנסות מריבית וניירות ערך וכל מסמך נוסף הדרוש לשם הוכחת קבלת החזרי המס.

 

אנו נרכז בעבורך את החומר,תכין את הבקשה באופן הנדרש למס הכנסה ,תגיש את הבקשה ותעקוב אחר הטיפול אצל הרשויות.

לשם כך צור קשר עימנו עכשיו .

 

bottom of page