top of page

החוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים אושר בקריאה ראשונה

(כתבתה מתוך :TheMarker )2.7.2013

ברקע להצעת החוק עומדת החלטת ממשלה מיולי 2011 שקבעה כי משרד הכלכלה (התמ"ת בשעתו) יסדיר את מעמד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. הצעת החוק גם מחזקת את מעמד הסוכנות ונותנת לה כלים לשפר את האווירה העסקית עבור מגזר זה. עיגון מעמדה של הסוכנות ותוספת הסמכויות, יאפשרו לסוכנות להיות הגורם הממשלתי האמון על הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ולייצגם כנדרש.

על פי ההצעה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תהא אחראית לסוגיות הבאות:

 

■ תיאום בין משרדי ממשלה, רשויות וגופים נוספים שפועלים לפיתוח ולעידוד מגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

■ בחינת הרגולציה הממשלתית הנוגעת לעסקים קטנים ובינוניים.

■ ייצוג האינטרסים של עסקים קטנים ובינוניים בפני כל גורם ציבורי, ממשלתי ופרטי.

■ נציבות פניות לעסקים קטנים בנוגע לכל פעולה של רשויות ציבוריות.

■ סמכות לדווח ישירות לממשלה על פעולות של רשויות ציבוריות המשליכות על עסקים קטנים.

■ טיפול בחסמים שעולים מן השטח על ידי העסקים עצמם או נציגיהם.

■ ייזום חקיקה ותיכנון מדיניות ארוכת טווח בתחום.

■ ייצור מסד נתונים מקיף ופומבי אודות עסקים קטנים ובינוניים שיספק לממשלה ולכנסת מידע על מצבם.

■ איסוף מידע אודות עסקים קטנים מכל הגורמים הציבוריים.

 

מנגד גורמים ממשלתיים יראו בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כגורם המוסמך לתת חוות דעת בנוגע למדיניות שיש לה השפעות על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים. כך לדוגמה, גוף ממשלתי שירצה לקדם תכנית סיוע לעסקים קטנים ובינוניים יצטרך להתייעץ עם הסוכנות לגבי מידת ההתאמה של התכנית. כמו כן גוף רגולטורי שסבור כי המדיניות אותה הוא מחיל פוגעת בעסקים קטנים ובינוניים באופן מיוחד, יפנה לסוכנות לקבל חוות דעת והצעה לחלופות.

 

כמו כן, על מנת להרחיב את מסד הנתונים על אודות עסקים קטנים ובינוניים ועל מצבם, יתבקשו גופים המחזיקים במידע רלוונטי ובנתונים, להעביר לסוכנות נתונים סטטיסטיים אגרגטיביים, כל זאת בכפוף לחוקי הגנת הפרטיות.

 

שר הכלכלה, נפתלי בנט, ציין כי "הממשלה החליטה אתמול להפסיק לדבר על עסקים קטנים ולהתחיל להתחשב בצרכיהם, במטרה ליצור סביבה עסקית הוגנת, תחרותית ויעילה. מדובר בבשורה חברתית כלכלית, לא רק למגזר העסקים הקטנים והבינוניים אלא לציבור הצרכנים שיזכה ליהנות מתחרותיות גבוהה יותר וריכוזיות נמוכה בשוק. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לקחה על עצמה את המלאכה החשובה של איזון בין האינטרסים הציבוריים השונים לבין הצלחתם של העסקים בסביבה העסקית".

הצעת החוק מתייחסת לנושאי ליבה שנוגעים לטיפול הממשלתי בעסקים קטנים ובינוניים ובאה לתת מענה לחסמים מרכזיים.

 

רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה: "מאז הקמת הסוכנות, נושא העסקים הקטנים תופס מקום יותר ויותר מרכזי במערכת השיקולים של מקבלי ההחלטות, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפיננסי. הצעת החוק מהווה עליית מדרגה בכך שהיא מסדירה את המאמצים שאנחנו עושים למען שיפור האווירה העסקית בישראל, ונותנת לנו תוקף מול הגורמים איתם אנחנו עובדים על מנת לייעל את עבודתנו עבור העסקים הקטנים והבינוניים".

bottom of page