top of page

מהי נקודת האיזון שלבעל שליטה כדאי למשוך משכורת ומעל סכום זה למשוך כדיבדנד(נכון לשנת 2014 ).

במאמר הקודם למדנו  כי, בשכר שמעל 41,830 ₪ לחודש אין ספק שיש כדאיות למשיכת סכומים כ"דיבידנד",בין אם הנישום משלם "מס יסף" ובין אם שכרו נמוך מתקרת "מס היסף".

 

במאמר זה ,נבדוק מה קורה לגבי שכר נמוך יותר-מהי נקודת האיזון?

 

עד איזה שכר ישנה כדאיות כלכלית "למשוך כמשכורת" ומעבר לאותו השכר,ישנה כדאיות למשוך כדיבידנד.

 

שיעור המס השולי ליחיד עד לשכר של 14,000 ₪ הינו 22% . בשכר שכזה גם בשילוב של דמי הביטוח הלאומי בוודאי שישנה כדאיות למשכורת.

 

במאמר זה נבדוק מה קורה לגבי שכר שבין 14,000 ₪ ל -20,000 ₪ ,שבגינו ישולם מס בשיעור של 32.4%(בשנת 2014 ) וכן,שכר שבין 20,000 ₪ ל41,830 ₪, שבגינו ישולם מס בשיעור של 36% בשנת 2014.

 

משכורת חודשית של 14,000 ₪ עד-20,000 ₪ :

 

בשכר שבין התחומים הנ"ל,המס השולי הוא 32.4%,אך יש להוסיף לסכום זה את דמי הביטוח הלאומי.

 

דמי הביטוח הלאומי :

חלק העובד-11.79% (לבעל שליטה עד לתקרה של 42,435 ₪  במונחי 2013 )

חלק המעביד -6.36% (לבעלי שליטה כנ"ל)

 

נערוך תחשיב לגבי תוספת עלות שכר של 100 ₪ (מעל ל14,000 ₪ ).

 

במישור החברה:

כדי שעלות השכר תהיה 100 ₪,הריי שהשכר ברוטו צריך להיות : 94.02 ₪ (100:1.0636 )

(מקטינים בשיעור עלות המעביד6.36%).

 

כלומר,במידה והמשכורת היא 94.02 ₪ ,העלות לחברה היא 100 ₪  לאחר הוספת חלק המעביד בדמי הביטוח הלאומי המשולם ע"י החברה.

משכר של 94.02 ₪, יש להפחית 32.4% מס הכנסה (30.46 ₪) וכן,11.79% דמי ביטוח לאומי (11.08 ₪)

 

סה"כ הנטו ליחיד: 52.48 ₪ ,סה"כ מס כולל 47.52% .

לעומת שיעור מס במשיכת דיבידנד שיעמוד על 48.55% .

 

כלומר,ההפרש לטובת משיכת משכורת הוא :1.03% .

 

משכורת חודשית של 20,000 ₪ עד 41,830 ₪ :

 

בשכר שבין התחומים הנ"ל,המס השולי הוא 36%, אך לזה  יש להוסיף את דמי הביטוח הלאומי

דמי הביטוח הלאומי :

חלק העובד-11.79% (לבעל שליטה עד לתקרה של 42,435 ₪ במונחי 2013 )

חלק המעביד -6.36% (לבעלי שליטה כנ"ל)

 

נערוך תחשיב לגבי תוספת עלות שכר של 100 ₪ (מעל ל20,000 ₪ ).

 

במישור החברה:

כדי שעלות השכר תהיה 100 ₪,הריי שהשכר ברוטו צריך להיות : 94.02 ₪ (100:1.0636 )

(מקטינים בשיעור עלות המעביד6.36%).

 

כלומר,במידה והמשכורת היא 94.02 ₪ ,העלות לחברה היא 100 ₪  לאחר הוספת חלק המעביד בדמי הביטוח הלאומי המשולם ע"י החברה.

משכר של 94.02 ₪, יש להפחית 36% מס הכנסה (33.85 ₪) וכן,11.79% דמי ביטוח לאומי (11.08 ₪)

סה"כ הנטו ליחיד: 49.09 ₪ ,סה"כ מס כולל 50.91% .

לעומת שיעור מס במשיכת דיבידנד שיעמוד על 48.55% .

 

כלומר,ההפרש לטובת משיכת משכורת הוא :  2.36%

 

 

מבחינת שיעורי המס ישנה כדאיות למשוך משכורת עד ל20,000 ₪ בחודש והיתר,למשוך כדיבידנד.

 

נקודת האיזון היא משכורת חודשית של 20,000 ש"ח

bottom of page